Zarządzenie dotyczące konsultacji społecznych

ZARZĄDZENIE NR 533/2023
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 12 września 2023 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024-2030.
Na podstawie paragrafu 9 regulaminu „Bydgoskie Konsultacje” stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/879/2017 Rada Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2017r., poz. 1681
zarządza się, co następuje:

1. Przeprowadzić na terenie miasta Bydgoszczy konsultacje społeczne dotyczące projektu Bydgoskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2024- 2030.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023- 2030.
3. Konsultacje będą miały zasięg ogólnomiejski.
4. Konsultacje odbędą się w terminie od 20 września 2023 roku do 11 października 2023 roku.
5. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą następujących narzędzi:
– karta konsultacyjna
– spotkanie dla mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy
6. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ